4 ข้อดี ของครอบครัวที่ทำกิจกรรมร่วมกัน

เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน และมีการเรียนรู้เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน พ่อแม่ได้แลกเปลี่ยน และ ถ่ายทอดทัศนะ ค่านิยม ความเชื่อที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ฉะนั้นแล้ว “การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว” จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ข้อดีของครอบครัวที่มีการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ 1. ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุย สร้างสัมพันธ์ที่ดีในบ้าน

2. ได้แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม 4. ช่วยฝึกประสาทสัมผัส เพิ่มทักษะทางสมอง และเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็ก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth