ม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ หัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตาม ม.265 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ออกคำสั่งที่ 9/2561 เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยคำสั่ง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการ ชำระค่าธรรมเนียมในส่วนที่เหลือ หากรายใดไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ให้แจ้งไปยัง กสทช. ภายใน 30 วัน เพื่อขอพักชำระธรรมเนียม โดยให้ กสทช. พิจารณาการพักชำระค่าธรรมเนียม และกำหนดระยะเวลา ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับความเห็นชอบ จาก กสทช. โดยระหว่างนั้น ผู้รับอนุญาต ต้องชำระดอกเบี้ยค้าปรับในวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม ในแต่ละงวดให้กับ กสทช. ในดอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด โดยเมื่อครบกำหนด ให้ชำระค่าธรรมเนียมในงวดที่เหลือให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ การพักชำระค่าธรรมเนียมนี้ ไม่ให้นำมาใช้กับผู้ประกอบกิจการ ที่ขอยกเลิกการประกอบกิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ยังให้ กสทช.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย ให้กับผู้ประกอบกิจการ เป็นจำนวนเงิน 50 % ของค่าเช่าโครงข่าย เป็นเวลา 24 เดือน นับจากนี้ โดยให้ใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการ ที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ไม่จัดทำผังรายการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ กสทช. มีอำนาจพิจารณายกเลิกการพักชำระค่าธรรมเนียมได้

นอกจากนี้ ในส่วนที่ 2 ของคำสั่ง ยังอนุญาตให้ กรมประชาสัมพันธ์ หารายได้จากการโฆษณาได้เท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่อการผลิจรายการ โดยต้องไม่เป็นการมุ่งแสวงหากำไรทางธุรกิจ

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7