มติเอกฉันท์ ชี้ ร่าง พ.ร.ป.การได้มาซึ่ง ส.ว.ไม่ขัด รธน.

วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมเพื่อพิจารณา คดีที่ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งความเห็นของ สมาชิก สนช. 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. … มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่

โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นองค์คณะทุกคน ได้ทำความเห็นส่วนตน เป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้หารือร่วมกันแล้วลงมติ โดยมีมติเอกฉันท์ว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น ทั้งยังเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 107 จึงไม่มีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 ประกอบมาตรา 269

ส่วน คำร้องของ ประธาน สนช. ที่ส่งตวามเห็นของ สนช. 27 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. … มาตรา 35(4)และ (5) มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 หรือไม่ ที่ประชุม ได้นัดแถลงด้วยวาจา และลงมติในวันพุธที่ 30 พฤษภาคมนี้

และสำหรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 140 และมาตรา 141 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง หน.คสช. มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่ ที่ประชุมมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำรวจ โดยนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม

ขอบคุณข้อมูล จาก ch7